How to paint marble – or a few words from Doe

0_how_to_paint_marble

 

INTRO

In today’s tutorial, I, that is Doe, will present how to get marble effect. To do this I used 4 colors: Morrow White from P3, Brich from Scalecolor (can be replaced by Bonewhite from Vallejo), Dark Brown Leather from Andrea (can be replaced by Heavy Sienna from Vallejo) and Flat Black from Andrea. I use also two inks: brown and black from Andrea (the best inks EVER!). At the end I paint all with Gloss Varnish to get the polish effect.


W dzisiejszym tutorialu, ja czyli Łania, przedstawię jak uzyskać efekt marmuru. Do stworzenia takiego efektu użyłam 4 farb : Morrow White od P3, Brich Scalecolor (ewentualnie Bonewhite z Vallejo), Dark Brown Leather Andrea Color (ewentualnie Hevy Siena z Vallejo), Flat Black z Andrea Color, oraz 2 inków: Brown i Black z Andrea Color. Na koniec efektu dopełnił Gloss Varnish.

 

farbki

 

STEP 1

1_How_to_paint_marble

 

The first basic thing is to prepare the surface. Bear created texture of marble floor on plate casted from dental plaster, and pime on white color. Thanks to the bright primer marble effect is much better at the end.


Pierwsza podstawowa sprawa to przygotowanie malowanej powierzchni. Niedźwiedź stworzył fakturę marmurowej posadzki na płytce wylanej z gipsu dentystycznego, a następnie spodkładował na biało. Dzięki jasnemu podkładowi końcowy kolor podłogi ma ładniejszą barwę.

 

STEP 2

2_How_to_paint_marble

I start painting from the application the base color, in this case it is Brich Scalecolor.


Malowanie zaczynam od położenia bazowego koloru, w tym przypadku jest to Brich Scalecolor.

STEP 3

3_How_to_paint_marble

The next step is to apply the booth inks. I impose them profusely and incompletely :). We do this so that on the floor have formed spots and stains, which in the end will give us a great effect. I first put inks highly diluted with water, so as to even „flood” the entire floor. Then (before the previous layer is dry – the idea is to mix all alyers and united whole color) already a smaller brush, I add only the ink spots – the brown and brown mixed with black in different proportions. At the end Doe using the dryer – as it turns out, not only to the hair!!! During the drying I try ditribute spots with dry air, so as to form stains on the whole surface.


Kolejnym etapem jest nałożenie Inków. Nakładam oba tusze bardzo obficie i niedokładnie :) tak aby na posadzce utworzyły się plamy i zacieki, które w ostatecznym rozrachunku dadzą nam wspaniały efekt. Tusze nakładam najpierw bardzo rozcieńczone wodą, tak aby wręcz “zalać” podłoże. Dalej (zanim poprzednia warstwa wyschnie – chodzi o to aby się mieszały i łączyły) już mniejszym pędzlem dodaję plamy tylko z inków – samego brązowego oraz brązowego wymieszanego z czarnym w różnych proporcjach. Na koniec Łania używa suszarki – jak się okazuje nie tylko do włosów!! W trakcie suszenia staram się ciepłym powietrzem rozprowadzać plamy tak aby tworzyły zacieki na całej powierzchni.

STEP 4

4_How_to_paint_marble

And now ATTENTION! Doe uses a technique by many underestimated and derided – namely DRYBRUSH. My motto? No matter what, it’s important that the end result was satisfactory and that is exactly the case. If you never have used this technique (because you did not want to be ridiculed by other great readbeard painters ;)), prepare a large (eg. no. 8) brush with a stiff nylon bristles. Put on the white paint on the palette (important – if you use normal wet palette, now repress paint on another dry palette). We soaked brush tip into paint and wipe in painting rag, so that on tip is really minimum of paint. Then wipe brush with chaotic movements across the floor – people with a arranged nature, does not enduring a bit of unpredictability, can make circular movements as when brushing your teeth :).


A teraz UWAGA! Łania używa techniki przez wielu niedocenianej i wyśmiewanej – a mianowicie DRY BRUSH. Moje motto? Nieważne jak, ważne aby efekt końcowy był satysfakcjonujący i tak dokładnie jest w tym przypadku. Jeśli nigdy nie używaliście tej techniki (bo nie chcieliście być wyśmiani przez innych wielkich rudych malarzy), przygotujcie duży (np. nr 8) suchy nylonowy pędzel o twardym włosiu. Nałóżcie białej farby na paletę (ważne – jeśli normalnie używacie mokrej palety, teraz nałóżcie farbę na inną, suchą paletę). Końcówkę pędzla zamaczamy w farbie i wycieramy w ścierkę tak aby zostało naprawę minimum barwnika. Następnie chaotycznymi ruchami 😀 przecieramy po podłodze – ludzie o poukładanej naturze, nie znoszący odrobiny nieprzywidywalności, mogą wykonywać ruchy koliste jak przy myciu zębów :).

STEP 5

5_How_to_paint_marble

Now is the time for the next dose of the inks. It is also a time when I give up with the artistic momentum and try to already progressively and thoughtfully apply spots. Earlier stages already created on my floor stains in various places, and now I try to use them, highlight, give the first lines. I use a brush size 2, with soft bristles – the best is Kolinsky sable brush (i.e. from W&N series 7). I put brown ink mixed with black (in different proportions), dilute with water (level of dilution must be regulated during the painting, for me it’s about 50% / 50% – but these proportions may change if the desired effect is not correct – I want to get what you can see in the photo above).


Przyszedł czas na kolejna dawkę Inków. Jest to też pora kiedy rezygnuję z artystycznego rozmachu i staram się już stopniowo i z rozmysłem rozkładać plamy. Wcześniejsze etapy stworzyły już na mojej podłodze przebarwnia w różnych miejscach, teraz staram się je wykorzystać, uwypuklić, nadać pierwsze linie. Używam pędzla o rozmiarze 2 z miękkim włosiem, najlepiej naturalnym. Nakładam ink brązowy wymieszany z czarnym (w różnych proporcjach) rozcieńczony z wodą (poziom rozcieńczenia reguluje w trakcie malowania, jest to mnie więcej 50% wymieszanych inków z 50% wody – ale proporcje te mogą ulegać zmianie jeśli pożądany efekt nie jest właściwy – chcę uzyskać to co wdać na powyższym zdjęciu).

STEP 6

6_How_to_paint_marble

In addition to imposing spots I also begin to enter the first lines (characteristic veins that can be observed in marble).


Oprócz nakładania plam zaczynam także wprowadzać pierwsze linie (charakterystyczne żyłki jakie można zaobserwować w marmurze).

STEP 7

7_How_to_paint_marble

Again I drybrush surface with white paint to strengthen the contrast.


Ponownie drybrushuję powierzchnię białą farbą, aby wzmocnić kontrast.

STEP 8

8_How_to_paint_marble

9_How_to_paint_marble

Now with a thin brush (0) I add white lines and here and there triturated white spots.


Teraz cienkim pędzlem (0) dodaję białych linii i gdzieniegdzie rozcieram białe plamy.

STEP 9

10_How_to_paint_marble

11_How_to_paint_marble

12_How_to_paint_marble

I make the same lines with brownand darkbrown. I add new lines but also strengthens the edges of existing spots.


Takie same linie tworzę z brązowego, brązowego przyciemnionego czarnym. Dodaje nowe linie ale także wzmacniam gdzieniegdzie brzegi plam.

STEP 10

13_How_to_paint_marble

At the end I unify the whole floor covering all quite dilluted (approximately ⅓ – ⅔ of water – you must test and establish your own ratio) mixture of inks (with majority of brown).


Na koniec ujednolicam całość pokrywając dość mocno rozwodnioną (mniej więcej ⅔ wody do ⅓ mieszanki – do przetestowania i ustalenia własnej proporcji) mieszanką inków (z przewagą brązowego).

STEP 11

14_How_to_paint_marble

Once all the layers are dried – I cover the whole floor gloss varnish – to give the characteristic marble shine. Et voilà!


Kiedy już wszystkie warstwy są wysuszone – pokrywam całość błyszczącym lakierem (gloss Varnish) – aby nadać charakterystyczny dla marmuru połysk. Et voilà!

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

One thought on “How to paint marble – or a few words from Doe

  • Czerwiec 7, 2015 at 5:35 pm
    Permalink

    Bardzo fajnie pokazany SBS. A najważniejszy efekt końcowy świetny. Również popieram tezę, że nie ważne jakich technik się używa – liczy się efekt.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *